Search
Close this search box.

Rational Method Online Calculator

Per tu ardhur ne ndihme projektuesve per projekte ne Shqiperi Decagon ka implementuar ne program te dhenat e rreshjeve (kurbat IDF) me siguri te ndryshme dhe kohezgjatje te ndryshme per Republiken e Shqiperise.
Percaktimi i prurjes llogaritese te tombinove, kanaleve, kunetave dhe tubacioneve mund te behet me Metoden Racionale. Metoda Racionale llogarit, në çfarëdo lloj vendndodhjeje të një baseni ujëmbledhës, vlerën maksimale të prurjes, koefiçentin dhe intensitetin mesatar të rreshjeve të shiut për një kohëzgjatje të barabartë me kohën e përqëndrimit (koha që i duhet ujit për të rrjedhur nga pika më e largët e basenit në vendndodhjen që po analizojmë), si funksion të zonës së kullimit.
Formula shprehet si me poshte:

 • Q = vlera maksimale e prurjes, m3/s;
 • C = koefiçenti i rrjedhjes që përfaqëson një raport të rrjedhjes e të rreshjeve të shiut;
 • Cf = Faktori i frekuences (Rajti-Meklaflini, 1969).
 • I = intensiteti mesatar i rreshjeve të shiut për një kohëzgjatje të barabartë me kohën e përqendrimit, për një periudhë të përzgjedhur kthimi, mm/h;
 • A = sipërfaqja e kullimit që kontribuon në vendndodhjen e projektuar, ha.
 • k = Koeficienti I konvertimit te njesive. k=360 per sistemin SI (metrik)

Intesitetet e reshjeve brenda metodes racionale (Rational Method) meren direkt nga kurba IDF (Ne perllogaritesin e paraqitur me larte Vlerat e thellesise meren automatikisht nga te dhenat e databasit tone.)

 

Ku:

 • I – eshte intensiteti I shiut ne mm / ore,
 • Tc –kohezgjatja ne min
 • P – Thellesia e rreshjeve per kohezgjatjen Tc dhe sigurine e paracaktuar.

Koha e Perqendrimit’ per cdo kapje mund te llogaritet nga nje numer formulash . Ne kete perllogarites eshte perdorur formula e Kirpich.

Ku:

 • K = koeficient i rregullimit K=0.0195
 • L = gjatësia e rrymës për segmentin i, m
 • S = Pjerresia (m/m).

Koha e Perqendrimit mos i ploteso nese e keni sasine e rreshjeve

L= m
S= m/m
tC= minuta

Thellesia e rreshjeve mos i ploteso nese e keni sasine e rreshjeve

P= %
Hm= mm

Llogaritja e plotes Mos ploteso vleren I te rreshjeve nese keni plotesuar fushat me lart

A= km2
I= mm/ore
C=

Q= m3/s

Open Channel Calculator

Llogaritesi i kanaleve te hapur

In this calculator, you will learn how Manning’s equation works and how to use it to determine water flow. You will also learn about the most efficient cross-sections of open channels. Keep reading to start learning.

Calculation Parameters

Select Channel Type:
Select unit system:

Input and OutPut

S=
y=
=
V=
Z1=
Z2=
Q=
n=
Status:
P=
A=
T=
E=
F=
:
yC=
SC=
VH=

WHY WEBSITES SHOULD ALL BE USING VIDEO

Video continues to grow in popularity as a provocative way to share information online. When it comes to promoting and selling products or services, a video — or a series of them — can help spell out details, imbuing them with cinematic dimension.

Defining and describing a product or service is a common rationale for using video. Literally, the nuts-and-bolts mechanics of an object can be elegantly represented in a video.

E-commerce websites are especially suited to make use of the benefits that videos afford.

Beyond demonstrating functionality, video can help visitors visualize character of a brand and imbue an appropriate mood. Nest’s videos seek to convey the idea of a modern, comfortable home. Apple’s videos famously promote the simple elegance of their products. The videos for Harvest and Pencil show professional people hard at work in pleasant environments.

Every video will help to evoke a tone, crafted to align with the company and their identity or image. When used as part of an expression-making toolkit, video provides another opportunity of discovery, adjacent to other complementary ways of displaying information and visualizing a narrative voice. Videography is a companion method of communication to copywriting, photography, and illustration. What differentiates videography is the potential for moving image and sound to galvanize positive impressions. Every bit of this counts in compelling an eCommerce site’s visitor to consider any and all actions of transaction: signing up, advertising, sponsoring, subscribing, completing checkout. It all counts toward the site’s purpose, the sale.

9 SANITARY DRAINAGE DESIGN TIPS

#1 : Size

Sanitary sewer mains shall be of adequate size to convey population generated (peak dry weather) flows, plus a general allowance for inflow and infiltration, plus an allowance for inflow allowance for manholes in sag locations. The inside diameter of sanitary sewer pipes must measure at least 200 mm.

#2 : Population Generated Flows

Residential population generated flows are determined by the following formula:

Qpdw = G x P x PF/86,400

where:

 • Qpdw  = peak dry weather flow rate (litres/second)
 • G = per capita daily sewage flow generation (300 litres/day/person)
 • P =  design contributing population
 • PF =  residential peaking factor, where P is the population, Most used is Herman’s PF=1+14/(4+P0.5)

#3 : General Inflow/Infiltration Allowance

A general allowance of 0.28 litres/second/hectare shall be used to allow for wet weather inflow to manholes not located in sag locations.
Inflow

#4 : Allowance for Manholes in Sag Locations

For manholes located in sag locations where ponding will occur or low areas subject to inundation, an inflow allowance of 0.4 litres/second shall be made for each manhole.

#5 : Minimum Slopes

All sanitary sewers should be designed with a minimum slope of 0.4% or greater. Where it is not practical to do so, the following minimum slopes will be recommended for various sewer sizes:

Sewer Size (mm) 200 250 300 375 450 >500
Minimun Slope (%) 0.40 0.28 0.22 0.15 0.12 0.10

#6 : Velocity

The velocity of flow in sanitary sewers shall be kept between 0.6 metres/second and 3.0 metres/second.

#7 : Depth

In general, sewers should be sufficiently deep to receive wastewater from basements and to prevent freezing. Insulation shall be provided for sewers that cannot be placed at a depth sufficient to prevent freezing.

#8 : Manhole

Manholes must be installed at the end of each sewer, at all changes in sewer size, grade, or alignment and at all junctions. The maximum permitted manhole spacing for all sewers less than 1200 mm in diameter is 100 metres.

#9 : Pipe Materials

Approved materials for pipe construction of sanitary sewer mains are non-reinforced concrete pipe, reinforced concrete pipe,PVC (polyvinyl chloride) and Corrugated HDPE pipe.

AlbGIS Geportal

Çfarë është AlbGIS

AlbGis është një produkt i Decagon Technology. AlbGis ofron disa shërbime dhe nënprodukte. Fokusi kryesor është Albgis Gjeoportal. Gjeoportali është një platformë e dedikuar për të mbledhur, ruajtur dhe shpërndarë informacione gjeografike. Kjo platformë mund të përdoret në një numër të gjerë aplikimesh, përfshirë planifikimin e territorit, menaxhimin e mjedisit, hartimin e politikave dhe analizat e tregut.

Teknologjia Albgis

Gjeoportali përdor teknologji të avancuar si hartat interaktive, sistemet e informacionit gjeografik (GIS) dhe teknologjinë e ndarjes së të dhënave (API) për të siguruar që informacioni i mbledhur të jetë i sakt dhe i besueshëm. Përdoruesit mund të kërkojnë, të shikojnë dhe të analizojnë informacione gjeografike në mënyre të lehtë dhe të ndërlikuar.

Çfarë ofron AlbGIS

Gjeoportali gjithashtu ju mundëson të bashkëpunoni dhe të ndani informacion me të tjerët në mënyre të sigurt dhe të kontrolluar. Kjo platformë mund të përdoret nga individë, organizata dhe qeveritë për të marrë vendime më të informuara dhe të bazuara në të dhëna. Në përgjithësi, AlbGis ofron një zgjidhje të integruar për mbledhjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e informacioneve gjeografike, duke e bërë më të lehtë për përdoruesit të marrin vendime të informuara dhe të bazuara në të dhëna. Për më shumë vizitoni AlbGis Gjeoportal, dhe eksploroni mundësitë që ofrohen.  

The Rise of Cybersecurity Threats: How to Protect Your Business

With the rise of remote work, cybersecurity has become a major concern for many organizations. Here are some tips to stay secure in the age of remote work:

Use strong passwords and multi-factor authentication: Strong passwords and multi-factor authentication are essential to ensure remote access to corporate IT resources. Encourage your team members to use strong passwords and enable multi-factor authentication whenever possible.

VPN implementation: A virtual private network (VPN) can help secure remote connections by encrypting data and providing a secure tunnel between remote devices and the corporate network. Implement a VPN that your team members can use when accessing corporate resources remotely.

Use secure collaboration tools: Secure collaboration tools like Microsoft Teams, Slack, or Zoom can help ensure that remote team members can communicate and collaborate securely safe. Choose collaboration tools that offer end-to-end encryption and other security features.

Provide ongoing cybersecurity training: Ongoing cybersecurity training is essential to ensure your team members are up to date with the latest threats and best practices . Hold regular training sessions and encourage your team members to report suspicious activity.

Implement security policies and procedures: Develop and implement security policies and procedures appropriate to your organization’s needs and goals. Ensure that all team members are aware of these policies and procedures, and understand their roles and responsibilities in maintaining network security.

In a nutshell, ensuring network security in the age of remote work requires a combination of strong passwords, multi-factor authentication, VPNs, secure collaboration tools, and ongoing training on network security as well as security policies and procedures.

#

Do you need help overcoming life's challenges?

I’m here to help! Make the first step to improve your life by reaching out today.